KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 32 เรื่อง จากคำค้น ฟิล์ม
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T950002
ผลกระทบของการใช้ฟิล์มพลาสติกกรุภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน/สายชล เกตุษา และอรษา แกล้วเกษตรกรณ์
สายชล เกตุษา
2537
IFRPD T960354
การทำฟิล์มที่รับประทานได้จากแหล่งแป้งราคาถูก/เกศศิณี ตระกูลทิวากร...[และคณะ]
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2539
T970025
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีกสำหรับลิ้นจี่สดในถาดหุ้มฟิล์มพลาสติก/โดย สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง ... [และคนอื่นๆ]
สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2536
IFRPD T980004
การทำฟิล์มที่รับประทานได้จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง/เกศศิณี ตระกูลทิวากร ... [และคนอื่นๆ]
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2539
T980009
การเตรียมฟิล์มบรรจุอาหารเพื่อพิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซกราฟฟี/เรียบเรียงโดย กาญจนา ทุมมานนท์

2540
IFRPD T980112
ฟิล์มและสารเคลือบที่รับประทานได้/มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
2535
IFRPD T980142
การผลิตฟิล์มและสารเคลือบอาหารจากไข่ขาว/วัฒนา วิริวุฒิกร
วัฒนา วิริวุฒิกร
2541
T980334
การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากน้ำล้างขนมจีน/พิชญ์อร ไหมสุทธิสกุล, เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
พิชญ์อร ไหมสุทธิสกุล
2541
T990330
การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว
วุฒิชัย นาครักษา
2540
T990432
อันตรายของไดออคทิลฟทาเลต (DOP)ในฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปราณี วิเศษ
2542
T000067
/งามทิพย์ ภู่วโรดม ... [และคนอื่นๆ]
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2542
T000106
ไม่มีชื่อเรื่อง
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
2543
T010290
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2536
KU T020032
การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มไคโตแซนผสมโปแตสเซียมซอร์เบต และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน/พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T020100
การเตรียมฟิล์มอะมัยโลสที่รับประทานได้จากแป้งเมล็ดขนุน และแนวทางการใช้ประโยชน์/วิชชรา บัวชุม และ ธีรพร กงบังเกิด
วิชชรา บัวชุม
2545
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>