KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น ภาวะโภชนาการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940225
ไม่มีชื่อเรื่อง
ปราณีต ผ่องแผ้ว,มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยมหิดล
2536
T940227
/สุปราณี แจ้งบำรุง...[และคณะ]
สุปราณี แจ้งบำรุง,มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยมหิดล
2536
T020020
คู่มือการป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกิน/กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองโภชนาการ
2533
T020102
ตัวชี้วัดทางโภชนาการในเด็กวัยเรียนอ้วนและเด็กวัยเรียนปกติ/สิริประภา กลั่นกลิ่น ... [และคนอื่นๆ]
สิริประภา กลั่นกลิ่น
2544
T050108
ระบบการเฝ้าระวังและประเมินผลการป้องกันและควบคุมภาวะขาดสารไอโอดีนในศูนย์อนามัยที่ 4/สันติ เดชาชัยนิรันดร์, พนัส พฤกษ์สุนันท์, จุฑาภรณ์ ชูสมภพ
สันติ เดชาชัยนิรันดร์
2547
FOOD 6189
/พัศมัย เอกก้านตรง, ปิยนุช วิเศษชาติ, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
พัศมัย เอกก้านตรง
2551
FOOD 6478
ภาวะโภชนาการและคอเลสเตอรอลในเลือดของข้าราชการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี/ณภาภัช คัจฉานุช, เบญจา มุกตพันธุ์
ณภาภัช คัจฉานุช
2551

FOOD 7730
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กู้เกียรติ เวียงหฤทัย,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,สุรชัย จิวเจริญสกุล,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 8166
พลังงาน โปรตีน ที่ได้รับและภาวะโภชนการ ของกลุ่มชาติพันธ์ุอูรักลาโว้ย ในตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วรรณวิศา หนูสิงห์,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,พัชรี ตั้งตระกูล,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2559
FOOD 8243
ภาวะโภชนาการ
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2559

FOOD 8262
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สุชญา พันภัย,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

FOOD 8317
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560

   หน้า : [ 1 ]   Next >>