KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 12 เรื่อง จากคำค้น มะพร้าวน้ำหอม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T050043
ผลของการเผาต่อคุณภาพของน้ำและเนื้อมะพร้าวพันธุ์น้ำหอม/พิมลพรรณ ปูชกะวิมล ... [และคนอื่นๆ]
พิมลพรรณ ปูชกะวิมล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060027
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมที่มีอายุต่างกัน/พิมลพรรณ ปูชกะวิมล และกมลวรรณ แจ้งชัด
พิมลพรรณ ปูชกะวิมล
2546
IFRPD T070597
การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสุขภาพ/มาลัย บุญรัตนกรกิจ ... [และคนอื่นๆ]
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
IFRPD T070599
การพัฒนาการใช้ประโยชน์และการแปรรูปเนื้อมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า/กรุณา วงษ์กระจ่าง ... [และคนอื่นๆ]
กรุณา วงษ์กระจ่าง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
ku FOOD 6116
การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม/คณะผู้วิจัย วารุณี วารัญญานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,จังหวัดสมุทรสาคร
2549
FOOD 7997
ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม
จิราพร ชีวาจร,ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8089
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการบริบูรณ์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของน้ำมะพร้าวน้ำหอม
พรทิพย์ ธนรติกุล,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,วศะพร จันทร์พุฒ,ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล,ธัญวรัตน์ กาจสงคราม,ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8163
ผลของความถี่ในการให้น้ำต่อการแตกของผลมะพร้าวน้ำหอม
พงษ์นาถ นาถวรานันต์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8553
ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์,สิทธิพร รุจิระยรรยง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
PUB 0894 (PDF)
Food Journal 51 (1) / 2564 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0895 (eBook)
Food Journal 51 (1) / 2564 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Textx
FOOD 8575
มะพร้าวน้ำหอมตัดแต่งส่งออกและการควบคุมคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2564
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>