KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 90 เรื่อง จากคำค้น มะม่วง
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930098
รายงานการวิจัย การออกแบบหีบห่อบรรจุมะม่วง
วิชา หมั่นทำการ
2532
T930142
การใช้ประโยชน์จากผลมะม่วงหิมพานต์
ทิพาพร อยู่วิทยา
2534
T930170
คำแนะนำการปลูกมะม่วงหิมพานต์/จัดทำโดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

[25..?]
T930171
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงหิมพานต์

2532
T930172
เครื่องกะเทาะและกรรมวิธีกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
2532
T930173
เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
2532
T930174
ตลาดมะม่วงหิมพานต์
ฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
2532
T940157
ตลาดส่งออกมะม่วงของไทย
วัลลภา ธีรภาวะ
2537
IFRPD T960055
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มัณฑนา ร่วมรักษ์
2538
T960198
การยืดอายุผลไม้บางชนิดหลังการเก็บเกี่ยว
พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง
2538
T970234
สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการชะลอการสุกของมะม่วง/วิยะดา ตันวัฒนากูล และ วัฒนาวดี จิตรภักดี
วิยะดา ตันวัฒนากูล
2534-2536
T980172
ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อคุณภาพและการเกิดความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้/มาโนชญ์ กูลพฤกษี, สายชล เกตุษา และสุรนันต์ สุภัทรพันธ์
มาโนชญ์ กูลพฤกษี
2536
T980318
การหาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์/อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และ สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
2541
T980361
/PROSEA Thailand Country Office สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2540
T990048
เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบ วศก. (มข.)2
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6   Next >>