KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6032
ผลของอุณหภูมิของน้ำ อัตราส่วนระหว่างใบชาต่อน้ำ และเวลาที่ใช้ในการชงชาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันในน้ำชา/วุฒิชัย นาครักษา, อรพรรณ บุญวิธวาเจริญ
วุฒิชัย นาครักษา
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>