KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น วัตถุกันเสีย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930139
วัตถุกันเสียที่นิยมใช้ในอาหาร

2535
T030159
สารเคมีที่ใช้ในอาหาร อีมัลซิไฟเออร์ สเตบิไลเซอร์ และสารทำให้ข้น

2533
T060416
การศึกษาวัตถุกันเสียจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน/รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2549
FOOD 6166
ไนซิน: วัตถุกันเสียจากธรรมชาติ/อรัญญา มิ่งเมือง
อรัญญา มิ่งเมือง
2550
FOOD 6248
ประสิทธิผลของการให้ความรู้และวิธีการใช้วัตถุกันเสียกับผู้ประกอบการผลิตหมูยอ ในจังหวัดมุกดาหาร/ประยูร วงศ์สกุลวิวัฒน์
ประยูร วงศ์สกุลวิวัฒน์
2551
ifrpd FOOD 6440
วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อาหาร VS ความปลอดภัยของผู้บริโภค/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2551
FOOD 7185
อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7685
การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
ยศยา ทุริสุทธิ์,วราภา มหากาญจนกุล,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ลัดดา วัฒนศิริธรรม,อรรณพ ทัศนอุดม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7849
ผลการดำเนินงานโครงการก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจรจังหวัดสงขลา
วิไลวรรณ สาครินทร์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
FOOD 8491
การศึกษาสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา 2560
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
PUB 0877 (PDF)
Food Journal 49 (2) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.สาวิตรี ดือราแม,สุวีณา จันทพิรักษ์,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,อภิญญา จุฑางกูร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
Full Text
PUB 0878 (eBook)
Food Journal 49 (2) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,อภิญญา จุฑางกูร,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์,สุวีณา จันทพิรักษ์,ดร.สาวิตรี ดือราแม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>