KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7152
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>