KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น วิบริโอ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7040
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีรชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7557
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีระชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 8441
การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
วารุณี หะยีมะสา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>