KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สตาร์ชที่ทนการถูกย่อยด้วยเอนไซม์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7750
การผลิตสตาร์ชทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากแป้งข้าวด้วยวิธีการย่อยแป้งด้วยการหมักทางธรรมชาติร่วมกับการให้ความร้อนและความชื้น
ศันสนีย์ อุดมระติ,ประจงเวท สาตมาลี ,วิภา สุโรจนเมธากุล,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>