KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สะทอน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060416
การศึกษาวัตถุกันเสียจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน/รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2549
FOOD 6500
การศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน: สะทอน/รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ... [และคนอื่นๆ ]
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>