KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น สังขยา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000338
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป/กมลวรรณ แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
กมลวรรณ แจ้งชัด
2542
T040417
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สังขยา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T060115
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมจีบสังขยา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
FOOD 8261
สังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ
ณัจยา เมฆราวี,ไกรยราช พันธุ์ยาง,ณรงค์ชัย ขจรจันทร์,อรอนงค์ ทองมี,ธีรนุช ฉายศิริโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

FOOD 8565
การใช้หล่อฮังก้วยทดแทนน้ำตาลมะพร้าวในผลิตภัณฑ์สังขยาไข่
ศศิธร สิงห์สว่าง,ปรียาภรณ์ มาตรนอก,หทัยชนก ศรีประไพ,ฉัตรชนก บุญไชย,ยศพร พลายโถ,วารสารคหเศรษศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
   หน้า : [ 1 ]   Next >>