KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น สัมประสิทธิ์การแพร่
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010306
ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน/นฤดี พงศ์กิจวิทูร ... [และคนอื่นๆ]
นฤดี พงศ์กิจวิทูร
2544
FOOD 6006
ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น/จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
จารุวรรณ กุลวิศว
2550
FOOD 7212
แนวทางการอบแห้งปลาข้าวสารกรอบด้วยการอบแห้งลมร้อนและรังสีอินฟราเรต
จุฑารัตน์ สะทะระ,สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล,ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7277
การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
อรอุมา หนูทอง,ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7288
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว
ปรีดา ปรากฏมาก,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7703
ผลของการลดปริมาณความชื้นก่อนทอด ต่อ ปริมาณ ความชื้นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของ ความชื้น และการดูดซับน้้า มันในผลิตภัณฑ์เห็ดหอม ( Lentinus edodes ) ทอด แบบน้้ามันท่วม
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
FOOD 7729
แบบจำลองการถ่ายเทมวลสารและการเปลี่ยนแปลงทางกลของเมล็ดข้าวในระหว่างการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
ปรีดา ปรากฎมาก,วิศวสารลาดกระบัง
มิถุนายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>