KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น สายพันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T950332
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และสาหร่ายของสถาบันอาหาร/ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง ... [และคนอื่นๆ]
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
2536
T010159
การคัดแยกและจัดจำแนกสายพันธุ์ยีสต์ที่พบในน้ำหมักผักดอง/ดำรงเดช มณีวัฒนา, ฐิติพร รพีศักดิ์, วรพจน์ สุนทรสุข
ดำรงเดช มณีวัฒนา
2543
FOOD 6454
การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ และคุณสมบัติของเอนไซม์ลินามาเรสจากเนื้อมันสำปะหลังสายพันธุ์ KU-50/สมพิศ สอนโยธา, คิน เลย์ คู และ กนก รัตนะกนกชัย
สมพิศ สอนโยธา
2551
Full Textx
FOOD 6500
การศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน: สะทอน/รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ... [และคนอื่นๆ ]
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2552
Full Textx
FOOD 6999
แบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์คาร์ติมอร์
บุณคง คำครุฑลาวงษ์,มารีนา มะหนิ,อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 7701
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางประสาทสัมผัสและสารต้านอนุมูลอิสระของ ไวน์ ที่ท า จากมะม่วง 4 สายพันธุ์ ( สายพันธุ์น าดอกไม้ โชคอนันต์ อกร่อง และแรด )
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา,พิชัยยุทธ ขุนปากดี,นรเศรษฐ์ ปาสาจัง,กรกนก บัวใหญ่รักษา,จินตนา ศรีประเสริฐ,สิทธิพล สุคุณา,สุงามใจ ภูต้อม,อัมรินทร์ ผิวอ่อน,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8547
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,ธนาวรรณ สุขเกษม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Text
FOOD 8577
อาหารกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ประมวล ทรายทอง,ธำรงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2563
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>