KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 35 เรื่อง จากคำค้น สารอาหาร
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930133
ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการบริโภคอาหาร สำหรับคนไทย/คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารประจำวันที่ร่างกายควรได้รับของประชาชนชาวไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
2532
T950263
อาหารชะลอความแก่
เทอดศักดิ์ เดชคง
2538
T960240
แร่ธาตุปริมาณน้อย ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในผักและผลไม้ไทย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2534
IFRPD T970109
การศึกษาดุลย์ไนโตรเจนของหนูขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารปราศจากโปรตีน/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา
2535
T990102
การศึกษาปริมาณโคลีนในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็ก

2541
T990192
คุณค่าทางโภชนาการของพืชผักพื้นบ้านไทย/แสงโสม ลีนะวัฒน์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990193
คุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้านไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990199
/ประไพศรี ศิริจักรวาล
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990201
การพัฒนาและการแปรรูปอาหารพื้นบ้านจากผัก/สายพิณมณีพันธ์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T010192
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร/โดย คณะอนุกรรมการพิจารณาการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากของอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2539
T010452
โภชนาการกับฟัน

2544
T010502
การพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก/คณะผู้จัดทำ สุขุมา รักวานิช, อัจฉรา พรเสถียรกุล

[254_?]
T020021
อาหาร

2544
T020052
อาหารเพื่อสุขภาพของเส้นผม/ฉัตรตระกูล เจียจันทร์พงษ์ แปลและเรียบเรียง
ฉัตรตระกูล เจียจันทร์พงษ์
2544
T030175
อาหารเพื่อสุขภาพตา/ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
2546
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>