KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น สารเสริมชีวนะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030211
เรามารู้จักสารเสริมชีวนะ กันเถอะ/สุจิตตา เรืองรัศมี
สุจิตตา เรืองรัศมี
2546
KU T060039
การผลิตจุลินทรีย์ที่เป็นสารเสริมชีวนะเพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่/อรพิน ภูมิภมร และบุญเรียง ล้ำชัยภูมิ
อรพิน ภูมิภมร
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>