KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น สีน้ำตาล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940067
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดและวิธีป้องกัน
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
2536
T990333
การผลิตอาหารว่างจากกล้วยหอม
วรรณพร ศรศิริวัฒน์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
T010306
ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน/นฤดี พงศ์กิจวิทูร ... [และคนอื่นๆ]
นฤดี พงศ์กิจวิทูร
2544
T060448
การลดปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เพื่อป้องกันการเกิดสีน้ำตาลและเชื้อราบนผลมะพร้าวอ่อนที่ปอกเปลือกแล้ว/จริงแท้ ศิริพานิช และโสภิดา ริยะกุล
จริงแท้ ศิริพานิช
2549
FOOD 6376
การเปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้ำตาล ปริมาณฟีนอลิก ควิโนน และลิกนินในระหว่างการเก็บรักษาหน่อไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน/จารุณี จึงสถาปัตย์ชัย และ วรรณี จิรภาคย์กุล
จารุณี จึงสถาปัตย์ชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6526
การผลิตพลับกึ่งแห้งสายพันธุ์นูซินโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาล (ระยะที่ 1)/กฤติยา เขื่อนเพชร, ไพโรจน์ วิริยจารี
กฤติยา เขื่อนเพชร
Full Textx
FOOD 7230
ผลของการใช้กรดแอสคอร์บิกและการลวกต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในไซรัปกล้วยไข่
สุริยัณห์ สุภาพวานิช,พัชรี บุญมี,วาสนา ทองวัดเพ็ง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7253
การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์เนื้อกล้วยหอมตีป่นพาสเจอร์ไรซ์
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7997
ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม
จิราพร ชีวาจร,ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>