KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น สุขลักษณะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970213
เอกสารวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2542
T010353
ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุก ในการจัดอาหารบริการคนจำนวนมาก/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2543
IFRPD T010408
สุขลักษณะทั่วไปในการผลิตอาหารและการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T030064
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดี/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2546
T030210
สุขลักษณะส่วนบุคคลกับความปลอดภัยอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2546
T070128
การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2548
T070380
การพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่นในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก/เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และ จิราภรณ์ สอดจิตร์
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2549-2550
FOOD 6719
การศึกษาสุขลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ
นพวรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6927
การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามสุขลักษณะทั่วไป
ภูริ กุลานุวัติ,ระพีพรรณ ฉลองสุข,ณัฏฐิญา ค้าพล,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>