KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 33 เรื่อง จากคำค้น สุขาภิบาลอาหาร
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940065
สภาวะทางสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลตำบลพระพุทธบาท
สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ
2536
T940145
สุขลักษณะและสุขาภิบาลอาหาร/รมณี สงวนดีกุล

2532
T980144
การสุขาภิบาลภาชนะ สิ่งสัมผัสอาหาร สภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่เก็บรักษาอาหารและอุปกรณ์ขนส่งอาหาร/สุมณฑาวัฒนสินธุ์
สุมณฑา วัฒนสินธุ์,มูลนิธิอิลซี่ ประเทศไทย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
T980145
Sanitation Program สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/สุมณฑา วัฒนสินธุ์
สุมณฑา วัฒนสินธุ์,มูลนิธิอิลซี่ ประเทศไทย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
T990151
สุขาภิบาลอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
จรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
2541-2542
T990328
การสุขาภิบาลอาหาร

2541
T990470
สุขาภิบาลของการปฏิบัติงานแปรรูปอาหารพื้นบ้าน
คุณชายกร สินธุสัย
2542
T990474
สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในประเทศไทย
สมบัติ อุยตระกูล
2542
IFRPD T000118
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป/โดย กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T010070
การวิเคราะห์และประเมินความสำเร็จโครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (Clean Food Good Taste)/สมบัติ อุยตระกูล, ธนชีพ พีระธรณิศร์ และ สุชาดา สารบุญ
สมบัติ อุยตระกูล
2543
T010183
Clean Food Good Taste ปี 2544/ศากุน เอี่ยมศิลา
ศากุน เอี่ยมศิลา
T010184
โต๊ะจีนเมืองนครปฐม/สุนทร ถึงสุข
สุนทร ถึงสุข
T010185
การวิเคราะห์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ในการจัดบริการอาหารนอกสถานที่ ในรูปแบบโต๊ะจีน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม/นุชรา บุญกนก, วีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์, ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นุชรา บุญกนก
T010186
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, วรรณภา อิชิดะ
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
T010187
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและฐานข้อมูลงานสุขาภิบาลอาหาร (ต่อ)/จิรพรรณ พรหมลิขิตชัย, พาสนา ชมกลิ่น
จิรพรรณ พรหมลิขิตชัย
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>