KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ส่วนประสมทางการตลาด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7229
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤตกรรมซื้อสินค้าประเภทอาหาร ในตลาดทองเที่ยวตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิรประภา อนันตชัย,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7379
ปัจจัยด้านการตลาดที่ควรจะพิจารณาในการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารสำหรับผู้บริโภคสูงอายุ
กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
กรกฎาคม ? ธันวาคม 2556
Full Textx
FOOD 7574
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซืื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ตวิษา สายสุวรรณ,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7621
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มตราสินค้าเฉพาะของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
ธันยธร ติณภพ,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 7695
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กปลาช่อน
ฐกฤต กุลวิเศษ,ธีรเวช ทิตย์สีแสง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 8401
พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซอสปรุงรสของผู้บริโภค ในจังหวัดสงขลา
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>