KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 100 เรื่อง จากคำค้น ส้ม
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930061
พัฒนาการเครื่องเคลือบไขส้มโอ
บัณฑิต จริโมภาส
2536
IFRPD T930064
การสาธิตและฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มัณฑนา ร่วมรักษ์...[และคณะ]สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัณฑนา ร่วมรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2535?]
T930115
การบรรจุส้มเขียวหวานด้วยเครื่องจักรกล/บัณฑิต จริโมภาส...[และคณะ]
บัณฑิต จริโมภาส
2535
T930151
ผู้ผลิตน้ำส้มสายชูท้อใจ ปัญหาของปลอมเกลื่อนกลาด

2535
T940056
การศึกษาสารที่ทำให้เกิดความขม (นารินจิน)ของผลส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่ ขาวพวง ทองดี และขาวแป้น (1)ปริมาณนารินจินในส่วนประกอบต่างๆ ของผล
วิรัติ อำพันธุ์
T940202
การทดสอบกำมะถันที่ปลอมปนในน้ำส้มสายชูด้วยชุดทดสอบ
สมโภช พจนพิมล
2537
T960198
การยืดอายุผลไม้บางชนิดหลังการเก็บเกี่ยว
พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง
2538
T960314
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร - มะนาว ส้ม และเสาวรส

2537
T970011
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มผสมว่านหางจระเข้/นิรมล อุตมอ่าง, พรรณี อินต๊ะปวน, เอกชัย แซ่โง้ว
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970066
การลดความขมจากลิโมนินในน้ำส้มเขียวหวานโดยเปลือกไข่/ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ปราณี อ่านเปรื่อง, สุหร่าย สายศร
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
2540
T970237
การลดรสขมและรสเปรี้ยวในน้ำส้มเขียวหวานโดยใช้เปลือกไข่/ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ปราณี อ่านเปรื่อง, สุหร่าย สายศร
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
2540
T970293
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำส้มสายชู/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2533
T980045
แนวทางการพัมนาส้มเขียวหวานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544)

2540
T980047
การรักษาความคงตัวของความขุ่นในน้ำผลไม้จากพืชตระกูลส้ม/ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2538
T990041
การทำน้ำส้มสายชูหมัก
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>