KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น หมูยอ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960254
หลักในการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
อารีย์พันธ์ จันทรวิทุร
2537
T980111
การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของแหนมและหมูยอที่ผลิตในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย/นงคราญ เรืองประพันธ์ และนิตยา พันธ์บัว
นงคราญ เรืองประพันธ์
2535
T990166
การปรับปรุงกระบวนการผลิตหมูยอและไก่ยอลดไขมันด้วยแป้งบุก/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2542
T000277
ผลของการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตต่อคุณภาพ และการเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์หมูยอ
เกษม นันทชัย
2541
T010412
หมูยอสมุนไพร/ตัวเล็ก
ตัวเล็ก
2544
T030034
หมูยอเสริมใยอาหาร/ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
2545
T040036
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมูยอ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T060257
การใช้ลูกสำรองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ/ประภาศรี เทพรักษา, นณีน อ่อนหวาน, อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์
ประภาศรี เทพรักษา
2549
T070026
การขยายอายุการเก็บหมูยอโดยการใช้รีทอร์ทเพาช์/สาริตา มหศักดิ์สุนทร ... [และคนอื่นๆ]
สาริตา มหศักดิ์สุนทร
2549
FOOD 6248
ประสิทธิผลของการให้ความรู้และวิธีการใช้วัตถุกันเสียกับผู้ประกอบการผลิตหมูยอ ในจังหวัดมุกดาหาร/ประยูร วงศ์สกุลวิวัฒน์
ประยูร วงศ์สกุลวิวัฒน์
2551
FOOD 6693
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอกและหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,วรียา การพานิช,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009

FOOD 7061
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,ภูริตา อ้นอยู่,วรรณิศา บุญรอด,วราทิพย์ สิงหะดี,สลิลทิพย์ พวงสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7898
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอก และหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
FOOD 8324
การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ
สุพัตรา โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560

PUB 0844
Food Journal 41 (2) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>