KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อะเซอโรลา เชอรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990419
อะเซอโรลา เชอรี เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้/นคร เหลืองประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ]
นคร เหลืองประเสริฐ
2542
T000024
การพัฒนาการผลิตอะเซอโรลาเชอรี เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ในเขตภาคใต้ตอนบน

2542
   หน้า : [ 1 ]   Next >>