KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 20 เรื่อง จากคำค้น อายุการเก็บรักษา
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030165
การสำรวจความคิดเห็นของผู้จำหน่ายต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด และ สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
กมลวรรณ แจ้งชัด
2545
T060295
ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของขิงสดหั่นฝอย/เกษร น้อยนาง ... [และคนอื่นๆ]
เกษร น้อยนาง
2548
IFRPD T060326
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูปพร้อมบริโภค/จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
2549
T060328
ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน/เบญจมาส รัตนชินกร ... [และคนอื่นๆ]
เบญจมาส รัตนชินกร
2549
T070547
การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลากะตักต้มตากแห้งในบรรจุภัณฑ์/พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ... [และคนอื่นๆ]
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,กรมประมง
2550
FOOD 6406
ศึกษาการผลิตข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด/ไพสุดา รุ่งเรือง ... [และคนอื่นๆ]
ไพสุดา รุ่งเรือง
2551
Full Textx
FOOD 6462
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ... [และคนอื่นๆ]
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,กรมประมง
2549
Full Text
FOOD 6466
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง/วลัยคลี่ฉายา, สุภาพร สิริมานุยุตต์
วลัย คลี่ฉายา,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6493
การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มด้วยกระบวนการความดันสูงยิ่ง/อรุณี อภิชาติสรางกูร และสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ
อรุณี อภิชาติสรางกูร,สุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ
2552
FOOD 6554
ผลของฟิล์มไคโตแซนผสมสารโซเดียมเบนโซเอตต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะละกอ/ธัญญาภรณ์ ศฺริเลิศ และ ธวัชชัย ลิ้มสมเกียรติ
ธัญญาภรณ์ ศฺริเลิศ,ธวัชชัย ลิ้มสมเกียรติ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 7214
การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยกางแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น
สวามินี ธีระวุฒิ,อัครพล นางแล,ราตรี คำหอม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7287
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง
ปณธร จันทนพ,เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์,วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์,ชาริณี วิโนทพรรษ์,วรรณี ฉินศิริกุล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7401
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์,กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม - ธันวาคม 255
Full Textx
FOOD 7516
การยืดอายุเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
กาญจนา มหัทธนทวี,วชิรา คงบรรเจิดสกุล,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7704
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู
ชลธิชา มณีเชษฐา,นันทินา ด ารงวัฒนกูล,ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>