KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 20 เรื่อง จากคำค้น อาหารว่าง
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960268
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างจากแป้งข้าวโพดที่ผลิตโดยเครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์/เยาวดี คุปตะพันธ์ .. [และคนอื่นๆ]
เยาวดี คุปตะพันธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
T970095
การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่าง โดยการสร้างผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์จากข้อมูลคุณค่าโภชนาการ/วิวัฒน์ หวังเจริญ, ทิพย์วรรณา งามศักดิ์, Brian H. Wilkinson
วิวัฒน์ หวังเจริญ
2545
IFRPD T970104
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
T980106
ไม่มีชื่อเรื่อง
นิสากร เย็นจิตโสมนัส,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
IFRPD T980195
การพัฒนาอาหารว่างพลังงานต่ำจากข้าวกล้องโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
T990333
การผลิตอาหารว่างจากกล้วยหอม
วรรณพร ศรศิริวัฒน์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
T020183
หอมกลิ่นชาเครื่องดื่มอมตะ/วรชัย วิริยารมภ์ และ พจน์ สัจจะ
วรชัย วิริยารมภ์
2538
T030221
อาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มจากข้าว/สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2545
T050007
พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่างของผู้บริโภคในเขตเมืองของประเทศไทย/วิวัฒน์ หวังเจริญ, ทิพย์วรรณา งามศักดิ์, Brian H. Wilkinson
วิวัฒน์ หวังเจริญ
2547
ku T050275
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050330
โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการป้องกันโรค/ประไพศรี ศิริจักรวาล
ประไพศรี ศิริจักรวาล
2547
KU T060186
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมันสำปะหลังในการผลิตกระทงสำเร็จรูปสำหรับอาหารว่าง/น้ำฝน รักขุมแก้ว, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
น้ำฝน รักขุมแก้ว
2549
IFRPD T070003
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน/คณะผู้วิจัยช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุไร เผ่าสังข์ทอง, กฤษณะ เต็มตระกูล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
T070332
/ผู้รวบรวม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,โครงการ เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2550
T070515
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากถั่วแดงหลวง/วัลยาโมราสุข
วัลยา โมราสุข
2550
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>