KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 21 เรื่อง จากคำค้น อาหารสัตว์
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970243
โปรตีนจากใบมันสำปะหลัง/วัลลีย์ อมรพล และ อัจฉรา ลิ่มศิลา
วัลลีย์ อมรพล
2549
T010089
การผลิตสารแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองเพื่ออุตสาหกรรม/พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์
2540
T020041
โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจหาปัจจัยที่มีผลต่อการตกค้างของสารหนูในไก่เนื้อ/กฤษ อังคนาพร ... [และคนอื่นๆ]
กฤษ อังคนาพร,คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,สถาบันอาหาร
2542
T020085
การศึกษาคุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมีและกรดอะมิโนในไก่กระทงที่ได้รับอาหารระดับโปรตีนต่างกัน/อรพินท์ จินตสถาพร ... [และคนอื่นๆ]
อรพินท์ จินตสถาพร
2544
KU T060139
การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์/สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ ... [และคนอื่นๆ]
สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
2549
KU T060188
การพัฒนาอาหารสัตว์โดยใช้กากเหลือจากการผลิตน้ำปลา/คันธารัตน์ ประทุมวัลย์ ... [และคนอื่นๆ]
คันธารัตน์ ประทุมวัลย์
2549
T070305
การศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง: ระยะไก่เล็ก/ปิ่น จันจุฬา, ดำรัส ชาตรีวงศ์ และ วินัย วารี
ปิ่น จันจุฬา
2550
T070328
ผลของปริมาณผักตบชวาแห้งในอาหารเม็ดสำเร็จรูป ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ/นฤมล อัศวเกศมณี, วรพงษ์ อัศวเกศมณี และทิพวรรณ พรหมชู
นฤมล อัศวเกศมณี
2549
T070356
การใช้น้ำส่าเหล้าเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกรขุน/สุนทรีพร ดวนใหญ่, อำนวย อินทนนท์ และอำนาจ ขันแข็ง
สุนทรีพร ดวนใหญ่
2550
T070358
การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์/ไวรุจน์ เดชมหิทกุล ... [และคนอื่นๆ]
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล
2550
T070371
ออกซิเดชันของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกัน/ระพีพรรณ เลาหบรรจง, ชุติมา ตันติกิตติ และ สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ระพีพรรณ เลาหบรรจง
2550
T070567
การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)/ชุติมา ตันติกิตติ ... [และคนอื่นๆ]
ชุติมา ตันติกิตติ
2550
FOOD 6012
การศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์และอายุการเก็บรักษาของกากสาโทอัดเม็ด/สุนทรีพร ดวนใหญ่
สุนทรีพร ดวนใหญ่
2547
FOOD 6034
ผลของการเสริมใบชาหม่อนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณคอเลสเทอรอลของไข่/ไพโชค ปัญจะ
ไพโชค ปัญจะ
2549
FOOD 6042
อิทธิพลของข้าวโพดและข้าวโพดร่วมกับเส้นใยเห็ดหลินจือบดต่อระดับภูมิคุ้มกันและคลอเลสเตอรอลในซีรัมของหนูขาวไอซีอาร์/นิวัฒ เสนาะเมือง, ภัทยา ภาคมฤค, ฤทธิชัย พิลาไชย
นิวัฒ เสนาะเมือง
2550
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>