KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น อินูลิน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7719
การทดแทนแป้งสาลีด้วยเผือกและการทดแทนไขมันด้วยอินูลินใเค้กชิฟฟอน
ปานนรี แก้ววงษ์,ลี่ลี อิงศรีสว่าง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
PUB 0839
Food Journal 40 (1) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8581
บัวหิมะ และประโยชน์เชิงสุขภาพ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2563
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>