KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070053
การหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งละลายและเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี/กรณ์กนก อายุสุข, สุพัตรา จิ่มอาษา และคณิต กฤษณังกูร
กรณ์กนก อายุสุข
2549
FOOD 6023
การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย/ศุภชัย สมัปปิโต, รำไพ เกณฑ์สาคู, ลือชัย บุตคุป
ศุภชัย สมัปปิโต
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>