KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น เครื่องหมาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970282
ขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรอง

2540
T990061
เรื่องน่ารู้ของเครื่องหมายมาตรฐาน
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2540
T010199
ชื่อและเครื่องหมายการค้าบริษัทอาหาร/สิรี ชัยเสรี
สิรี ชัยเสรี
2541
T010482
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา/กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2543
T070239
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง Q และ Q Premium กับสินค้าเกษตรและอาหาร/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2548
FOOD 6121
การใช้ยีน MC4R และยีน IGF2 เป็นเครื่องหมายเพื่อช่วยในการคัดเลือกสุกร/มนวิไลเสริบุตร และ อมรรัตน์ โมฬี
มนวิไล เสริบุตร
2551
FOOD 7694
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7697
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>