KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น เชื้อจุลินทรีย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T990032
การศึกษาการทำลายเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลและอาหาร โดยเครื่องทำลายเชื้อชนิดใช้แสงอุลตราไวโอเลต
กล้าณรงค์ ศรีรอต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2539?]
T040020
ยืดอายุให้ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ฉลาด

2003
T060274
การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากพญายอ/ศรัณยา ธาราแสวง ... [และคนอื่นๆ]
ศรัณยา ธาราแสวง
2549
FOOD 6151
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีการแช่แข็ง/พรพงษ์ สุทธิรักษ์ และ ส่าหรี บุญประสพ
พรพงษ์ สุทธิรักษ์
2551
FOOD 6669
การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์และประสิทธิภาพของน้ำยาล้างผักที่ผลิตจากน้ำหมักผลไม้
กรรณิกา ศรีประย่า,ปริยาภรณ์ อิศรานุเคราะห์,อุษณ๊ย์ วินิจเขตคำนวณ,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 7032
คุณภาพเมล่อน (Rock melon) ตัดแต่งพร้อมบริโภคในภาชนะขายปลีกเพื่อการส่งออกและอาหารบนเครื่องบิน
วรภัทร ลัคนทินวงศ์,ปิยะพงษ์ สอนแก้ว,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Textx
FOOD 7082
ไคโตซาน: ทางเลือกใหม่ของสารต้านเชื้อจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
ทานตะวัน พิรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7997
ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอม
จิราพร ชีวาจร,ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>