KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 25 เรื่อง จากคำค้น เต้าหู้
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940108
การเตรียมเต้าหู้หลอดผง เต้าฮวยผง และการทดสอบการยอมรับ
สมชาย ประภาวัต
2533
T990029
การทำเต้าหู้ยี้
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T010457
เต้าหู้ อาหารธรรมชาติ/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2544
T020184
เต้าหู้, อาหารมังสวิรัติ, อาหารธรรมชาติ (3 เรื่อง)

2538
T020202
ถั่วเหลืองกรุสมบัติซุปเปอร์อาหาร/นิพิท จินดากุล
นิพิท จินดากุล
2540
IFRPD T020208
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเต้าหู้/เพลินใจ ตังคณะกุล
เพลินใจ ตังคณะกุล
2545
T030129
การศึกษากระบวนการผลิตผงเต้าหู้เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทน/วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ยุพร พืชกมุทร
วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
2544
T040309
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้แผ่น/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T040310
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้ไข่/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T040400
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้ยี้/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T040418
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้นมสด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050151
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้ปลา/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050315
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้ซีอิ๊วดำ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T060081
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เต้าหู้ทอด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T070254
คุณภาพเต้าหู้แข็งเมื่อใช้น้ำมะนาวเป็นตัวตกตะกอน/ดวงพร สามัตถิยะ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ และสุวิมล กีรติพิบูล
ดวงพร สามัตถิยะ
2550
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>