KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 17 เรื่อง จากคำค้น เนื้อสัมผัส
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T020207
การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เพื่อการควบคุมคุณภาพ/วิภา สุโรจนะเมธากุล
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2545
T030148
เทคนิคการวัดเนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์/นุชนารถ ทรัพย์พาณิชย์
นุชนารถ ทรัพย์พาณิชย์
2544
T030270
ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร/นฤดม บุญ-หลง และ จินตนา อุปดิสสกุล
นฤดม บุญ-หลง
Full Textx
T030272
การทดสอบลักษณะสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไขมัน/เรียบเรียงโดย รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
Full Textx
T050323
การแปลงเนื้อสัมผัสโปรตีน/อัญชลี ศรีวิไล
อัญชลี ศรีวิไล
2548
T070481
การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหาร/เรียบเรียงโดย ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
FOOD 6191
ความแน่นเนื้อ การหลอม และลักษณะโครงสร้างภายในของเนยแข็งเทียมที่มีแป้งข้าวเป็นส่วนผสม/อริสรา โพธิ์สนาม และ สมจิต สุรพัฒน์
อริสรา โพธิ์สนาม
2551
FOOD 7051
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อิ่ม
พริ้มเพรา ตะมะพุฒ,จิรภา พงษ์จันตา,อัจฉราลัย คำฟู,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 7804
ผลของวิธีการหุงต่อปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องงอก
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์,สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ,ชุติกา เกียรติเรืองไกร,กรุณาพร ปานวรณ์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7939
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)
จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ,ชลนิษา ช้างยัง,มณฑิรา นพรัตน์,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7948
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก
อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8002
ผลของ แคปปา-คาร์ราจีแนนและซูโครสต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสและความคงทนต่อการแช่แข็งและการละลายของเจลแป้งมันสำปะหลัง
สลิลดา เศรษฐา,เทพกัญญา หาญศีลวัต,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8018
การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย
แสงแข สพันธุพงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8236
ผลของการใช้กากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนแป้งสาลีต่อคุณภาพทางกายภาพของเส้นหมี่ซั่ว
วรางคณา ขีดขิน,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
FOOD 8333
การพัฒนากระบวนการผลิตกาละแมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
รัตนา อัตตปัญโญ,ยุพารัตน์ โพธิเศษ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>