KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 16 เรื่อง จากคำค้น เนื้อโค
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940129
ชิ้นส่วนจากเนื้อโคและการใช้ประโยชน์
ชัยณรงค์ คันธพนิต
2537
T940130
ชิ้นส่วนจากเนื้อโคและการใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ชัยณรงค์ คันธพนิต
2537
T970135
ตลาดและการเกรดเนื้อโคไทย/ชัยณรงค์ คันธพนิต
ชัยณรงค์ คันธพนิต
2540
T060415
การใช้เทคนิค Double Gel Diffusion ในการตรวจพิสูจน์เนื้อสุกรและเนื้อโคปลอมปน/ชุลีพรศักดิ์สง่าวงษ์, เรณู ปิ่นทอง
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
2549
T070125
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื้อโค/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2547
T070322
การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้าสามและกรดคอนจูเกตเตดลิโนเลอิคในเนื้อโค/อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
2550
FOOD 6410
คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อโค/พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
2551
FOOD 6460
ผลของการบ่มเนื้อและการกระตุ้นซากด้วยไฟฟ้าต่อความนุ่มของเนื้อโคขุนลูกผสมบราห์มัน/เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
2551
Full Text
FOOD 6980
ผลของการหมักต่อสุขภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิตติชัย บรรจง,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อิศร เศวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7744
ผลของสภาวะการเก็บรักษาเนื้อโคและปริมาณกลีเซอรอลต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เนื้อโคขึ้นรูปกึ่งแห้ง
ศุภลักษณ์ สรภักดี,จันทร์เพ็ญ เอื้อสกุลรุ่งเรือง,คมแข พิลาสมบัติ,รณชัย สิทธิไกรพงษ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2558
FOOD 7868
ผลของการหมักต่อคุณภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิติตชัย บรรจง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7870
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยนยน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7871
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,คมแข พิลาสมบัติ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>