KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น เบียร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930162
การเกิดตะกอนความขุ่นในเบียร์
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2535
T940183
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเบียร์ของไทย
วิวัฒน์ เขาสกุล
2537
T970074
ไม่มีชื่อเรื่อง
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
2539
T980109
โปรติเอสตรึงรูปสำหรับทำให้เบียร์ใส ตอนที่ 2: การทำให้เบียร์ใสโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพไนลอนโปรติเอสตรึงรูป/ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม และปราณี อ่านเปรื่อง
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2535
T980123
โปรติเอสตรึงรูปสำหรับทำให้เบียร์ใส ตอนที่ 1: การเตรียมและสมบัติทางเอนไซม์ของโปรติเอสตรึงรูปบนผ้าไนลอน/ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม และปราณี อ่านเปรื่อง
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2535
IFRPD T990296
การผลิตเมรัย: ไวน์ - เบียร์
คัคนางค์ ทองสุก
2542
T000177
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

2536
T010009
ขั้นตอนการผลิตเบียร์สิงห์

[2539?]
T020036
เบียร์/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2544
T020203
แกะรอยอารยธรรม เบียร์/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2540
T030153
/แปลโดย ทวิเม

2544
T030249
เทคโนโลยีการหมักดอง/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2545
FOOD 7957
การจำแนกชนิดของเชื้อยีสต์ป่าที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเบียร์ลาเกอร์
สุปรีชา อินทรีย์,อดิศร เสวตวิวัฒน์,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,อพัชชา จินดาประเสริฐ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8388
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ในการใช้เบียร์และสิ่งท่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิตโคเนื้อ
ณัฐพร จันทร์ฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>