KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เอมส์เทสต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7726
ฤทธิ์ต้านการกลายพันธ์ุของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง
ดาลัด ศิริวัน,จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,วิภา สุโรจนเมธากุล,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>