KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น แกนสับปะรด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970319
การศึกษาอิทธิพลของปริมาณความชื้นในแกนสับปะรดที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลในกระบวนการดึงน้ำออกด้วยแรงดันออสโมติก/ชลดา มานะกุล และ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
ชลดา มานะกุล
2539
T990091
ผลของแซนแทนกัมและเส้นใยจากแกนสับปะรดที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ลดไขมันด้วยแป้งบุก
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2542
T060155
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแกนสับปะรด แครอท และผักบุ้ง/ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
2549
FOOD 6570
การสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรดและสมบัติทางกายภาพของสารสกัด
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>