KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น แซนแทนกัม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020003
การใช้ผงบุกเพื่อเป็นสารที่ทำให้เกิดเจลในผลิตภัณฑ์เยลลี่/สุธาสินี น้อยสุวรรณ และ ปราณี อ่านเปรื่อง
สุธาสินี น้อยสุวรรณ
2544
T050452
/มณชัย เดชสังกรานนท์
มณชัย เดชสังกรานนท์
2548
FOOD 7030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
สุนทรีย์ สุวรรณสิชณน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 8389
พฤติกรรมการไหลของน้ำสลัดไขมันต่ำจากการใช้แป้งข้าวเจ้าร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารใก้ความข้นหนืด
บุศราภา ลีละวัฒน์,สุภาพร สัมพันธ์ปรีดา,แสงเพชร ไพโรจน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>