KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น แป้งข้าวเหนียว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930102
แป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้า ตลาดมีโอกาสโต

2534
T040246
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแป้งข้าวเหนียวโดยวิธีอะซิทิเลชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง/นภัสชล สนธิปักษ์ และ รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
นภัสชล สนธิปักษ์
2546-2547
KU T050023
การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวทางฟิสิกส์ด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น/พัลลภ ไพพงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล
พัลลภ ไพพงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
T060057
การผลิตแอลกอฮอล์จากแป้งข้าวเหนียวเหลือทิ้ง/สุภาพร พงษ์มณี และกรรณิกา สุหัตถาพร
สุภาพร พงษ์มณี
2546
KU T070171
อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณลักษณะเพสท์แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยกรดที่ระดับความชื้นปานกลางร่วมกับการให้ความร้อน/สุกัญญา ธารสวิง, กมลวรรณ อิศราคาร และปาริฉัตร หงสประภาส
สุกัญญา ธารสวิง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>