KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น แป้งชุบทอด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7060
กร็อบ กรอบ... ด้วยแป้งชุบทอด
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7752
การสกัดใยอาหารจากไหมข้าวโพดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟารียา กุลพิจิตร,อาณดี นิติธรรมยง,สมเกียรติ์ โกศัลวัฒน์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>