KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น แป้งที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8322
คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ด้วยเอนไซม์อะมิเลสและออกเทนนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์
ภาวิณี ศิลาเกษ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>