KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น แป้งสาลี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T940159
ไม่มีชื่อเรื่อง
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
T940201
การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลีเพื่อใช้ประโยชน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อุสาห์ เจริญวัฒนา...[และคณะ]
อุสาห์ เจริญวัฒนา
2537
T000055
โครงการวิจัยการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2542
T000180
ไม่มีชื่อเรื่อง

2542
T010237
การใช้แป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2543
KU T020030
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวจากแป้งสาลีผสมแป้งข้าว/ศรีเวียง ทิพกานนท์
ศรีเวียง ทิพกานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T030147
Gluten Index - ดัชนีชี้คุณภาพแป้งสาลี/รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
รัตนันท์ พรรณารุโณทัย
2544
T050238
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แป้งสาลีกล้อง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
KU T060186
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมันสำปะหลังในการผลิตกระทงสำเร็จรูปสำหรับอาหารว่าง/น้ำฝน รักขุมแก้ว, กมลวรรณ แจ้งชัด และอนุวัตร แจ้งชัด
น้ำฝน รักขุมแก้ว
2549
T070485
การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน/อริสรา รอดมุ้ย, อรอุมา จิตรวโรภาส
อริสรา รอดมุ้ย
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
Full Textx
FOOD 7948
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก
อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8018
การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย
แสงแข สพันธุพงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8103
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสีนิลต่อคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัสของเค้กแครอทงาดำ
ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค,ปณัฐชา ชื่นจิต,ปภาวรินทร์ คิงวิ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>