KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น โคไล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7040
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีรชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7557
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีระชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7991
สถานภาพสุขลักษณะของโรงงานผลิตหม้ำในจังหวัดชัยภูมิประเมินภายใต้ GMP ของไทย
ธีรธร ลิ้มสมบูรณ์,อดิศร เสวตวิวัฒน์,อพัชชา จินดาประเสริฐ,กิตติชัย บรรจง,ชุมพล นาครินทร์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 7998
การถ่ายทอดพลาสมิดที่มีโปรตีนเรืองแสงสู่ Escherichia coli ที่ทนต่อสภาวะแช่เยือกแข็ง
พรรุจี ศุภดิษฐ์,สุดสาย ตรีวานิช,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>