KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น โฆษณา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010084
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การโฆษณาขนมกับพฤติกรรมการบริโภคขนมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
T030021
นมจืด นมหวาน นมเปรี้ยว เด็กควรดื่มนมไหนดี

2545
FOOD 7369
ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม ในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
พีระศักดิ์ คำสงค์,กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา,กรแก้ว จันทภาษา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>