KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น โปรตีนถั่วเขียว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010318
การผลิตสารให้ฟองจากโปรตีนถั่วเขียวโดยใช้เอ็นไซม์/รัตนา จินดาพรรณ, ปราณี อ่านเปรื่อง
รัตนา จินดาพรรณ
2544
KU T050032
การผลิตโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นด้วยการทำแห้งแบบถาดเพื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์/พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร ... [และคนอื่นๆ]
พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T070174
ผลของความร้อนต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น/อภิญญา นาพรม และปาริฉัตร หงสประภาส
อภิญญา นาพรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
T070308
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึง การซึมผ่านของน้ำมัน และความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ
2548-2549
FOOD 6562
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึงการซึมผ่านของน้ำมันและความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/ รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ,วิไลลักษณ์ ไฝเพชร,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>