KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ไวรัส
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070443
การใช้รังสีแกมมาทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในเนื้อไก่สดแช่แข็ง/วาสนา ภิญโญชนม์ ... [และคนอื่นๆ]
วาสนา ภิญโญชนม์
2550
FOOD 7139
Norovirus : วิวัฒนาการสายพันธุ์ใหม่
สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
PUB 0853
Food Journal 43 (3) / 2556
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0892 (PDF)
Food Journal 50 (4) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0893 (eBook)
Food Journal 50 (4) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>