KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 54 เรื่อง จากคำค้น ไส้กรอก
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930003
ศึกษาการผลิตไส้กรอกเวีนนนากระป๋อง
เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์
2528
CU T930131
การผลิตไส้กรอกเลียนแบบจากโปรตีนถั่วเหลือง
วิไลรัตน์ มณีเสถียรรัตนา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535
KU T930217
แบคทีเรียแลคติคในไส้กรอกเปรี้ยว
นงเยาว์ ชัยยินภูมิ
2534
T940041
การผลิตไส้กรอกอิมัลชันจากปลาชนิดต่างๆ
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล
2532
IFRPD T960195
ไม่มีชื่อเรื่อง
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
1996
T960254
หลักในการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
อารีย์พันธ์ จันทรวิทุร
2537
T970067
การผลิตไส้กรอกหมูไขมันต่ำจากแป้งบุก/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2540
IFRPD T980221
การแปรรูปเนื้อสัตว์/กาญจนารัตน์ ทวีสุข
กาญจนารัตน์ ทวีสุข,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T980222
การหมักบ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์/ชิดชม ฮิรางะ
ชิดชม ฮิรางะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
T980358
ผลการยังยั้งซัลโมเนลลาของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากไส้กรอกเปรี้ยว/วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ อังคนา สุขบุญ
วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
2541
T000026
การใช้แป้งในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา
วรางคณา สมพงษ์
2542
T000172
อาหารหมักพื้นเมือง

2536
T000258
การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
T010045
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาและอายุการเก็บรักษา/ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย และ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2543
T010223
ไส้กรอกนานาชาติ/เพกา
เพกา
2544
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>