KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 71 เรื่อง จากคำค้น การบริโภค
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940152
การอภิปราย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคและโภชนาการ/อภิปรายโดย สิรินทร์ พิบูลนิยม, อารี วัลยะเสวี และศิรินทร์ ปุษยไพบูลย์

2535
T940168
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน

2537
T940228
การส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเอสูง โดยวิธีการตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)
สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ,มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยมหิดล
2536
T960017
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารเสริมสุขภาพ
พรศิริ อนันตพงศ์
2538
T960241
Dietary pattern of the construction site workers in Bangkok/Kanjana Hongtong ... [et al.]
Kanjana Hongtong
1991
T970009
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นกับปริมาณสารอาหารที่ได้รับของแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี/อุจิตชญา จิตรวิมล, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
อุจิตชญา จิตรวิมล,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970073
ไม่มีชื่อเรื่อง
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
2539
T970233
/ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ และสมบูรณ์ ทำทา
ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์
2534-2536
T970323
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานในกรุงเทพมหานคร/ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์
ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์
2539
T980265
รูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทอีสานตอนบน/เครือวัลย์ หุตานุวัตร ... [และคนอื่นๆ]
เครือวัลย์ หุตานุวัตร
2533
T980301
การศึกษาการใช้สารปรุงรสและพฤติกรรมการบริโภคน้ำปลาในชุมชน/พยุงศรี กันหนู ... [และคนอื่นๆ]
พยุงศรี กันหนู
2542
T990050
แมลงที่ใช้เป็นอาหาร
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990197
/วิฑูร เรืองเลิศปัญญากุล
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990198
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านภาคใต้/อบเชย วงศ์ทอง
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990204
สื่อสารมวลชนกับการรณรงค์เพื่อการบริโภคผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน/ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5   Next >>