KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น คาราจีแนน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970102
การผลิตน้ำนมถั่วเหลือง ยู เอช ที ให้มีความคงตัวด้วยคาราจีแนน/สันติ ทิพยางค์
สันติ ทิพยางค์
2535
KU T040360
ผลของคาร์ราจีแนน แป้งสาคู และแป้งมันเทศต่อคุณภาพของไส้กรอกลดไขมัน/สายสุนีย์ เบญจเทพานันท์ และ มาลัยวรรณ อารยะสกุล
สายสุนีย์ เบญจเทพานันท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
FOOD 7699
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา,นัทมน พุฒดวง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8538
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,อภิญญา เอี่ยมสุวรรณ,ปรัชสิญา นราฐปนนท์,วรเมษฐ พงศ์พัฒนพาณิชย์,ปิยะรัชช์ กุลเมธี,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8541
ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ
ถาวร จันทโชติ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>