KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Sodium chloride (NaCl)
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7938
ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโปแทสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์
ชาติชาย วิลัยลักษณ์,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>