KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น Bacillus cereus
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T050072
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
IFRPD T060066
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์
2549
T070258
Isolation and screening of chitosanase producing microorganisms/Sutee Wangtueai ... [et al.]
Wangtueai, Sutee
2006
T070465
Production and partial characterization of chitosanases from a newly isolated Bacillus cereus/Sutee Wangtueai ... [et al.]
Wangtueai, Sutee
2007
FOOD 6140
ผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูดต่อ Bacillus cereus ในข้าวหุงสุก/นวลจันทร์ ใจใส และ สุภาพร ล้ำเลิศธน
นวลจันทร์ ใจใส
2550
FOOD 6156
การปนเปื้อนของเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์นมผง อาหารทางการแพทย์และอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก/อารุณี ศรพรหม และนิตยา สุนทรชื่น
อารุณี ศรพรหม
2550
FOOD 6335
ความชุกของ Bacillus spp. และ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์หมึกแห้งปรุงรส/ศิริโฉม ทุ่งเก้า และ สุพัตรา เมืองฮาม
ศิริโฉม ทุ่งเก้า,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6576
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก
เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ],วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 7223
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา
ปราณี นาคประสิทธิ์,อุบลวรรณ รอดประดิษฐิ์,สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7650
การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ
สุดสายชล หอมทอง,ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง,จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต, อำไพ บุตรงาม,บุณฑริกา นิลโนรี,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7654
การตรวจเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
พรทิพย์ ผลประเสริฐ,ศศิวีณ์ นรากร,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>