KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น Curcuma longa L.
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7215
ผลของเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน
ทวีภรณ์ คีรีคช,โรสนานี เหมตระกูลวงศ์,รอกีเยาะ ดาเละ,ธวัชชัย ศรีสุวรรณ,สนั่น ศุภธีรสกุล,สาปีน๊ะ เจ๊ะสะอิ,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 8104
การศึกษาการผลิตไวน์ขมิ้นชัน
ทิวาพร ปานพรม,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,วิเชียร กีรตินิจกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>